KARATE ZEON 100 CS

Środek owadobójczy w formie zawiesiny kapsuł w cieczy do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w ziemniaku, jęczmieniu ozimym i jarym, pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym i jarym, życie i rzepaku ozimym, na roślinie działa powierzchniowo.

Zawartość substancji aktywnej: lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 100g/l (9,4%).

Zakres stosowania, terminy, dawki

Ziemniak

Mszyce oraz larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej

Termin stosowania:

Środek stosować gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją. Środek stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia na pędzie głównym (>4 cm; BBCH 13).

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha

Ziemniak (do produkcji materiału rozmnożeniowego)

Mszyce – wektory chorób wirusowych

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha

Termin stosowania:

Środek stosować gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją. Środek stosować od fazy rozwiniętego trzeciego liścia na pędzie głównym (>4 cm; BBCH 13).

Uwaga:

W przypadku powtarzania zabiegów tym samym preparatem lub innymi preparatami zawierającymi substancję czynną z tej samej grupy chemicznej lub preparatami powodującymi rozwój odporności krzyżowej, efektywność produktu może ulec obniżeniu. Aby zapobiec powstawaniu odporności należy w miarę możliwości stosować preparat zamiennie z innymi, zawierającymi substancję czynną o niskim ryzyku powstania odporności krzyżowej. W razie wątpliwości zwrócić się o poradę do przedstawiciela firmy Syngenta. Nie zawsze następuje dostateczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Y.

Maksymalna liczba zabiegów jest ograniczona specyfiką substancji czynnej. Tym samym nie we wszystkich przypadkach zwalczanie szkodników będzie jednakowo skuteczne. Z tej przyczyny można ewentualnie zastosować produkt łącznie lub na przemian z insektycydami zawierającymi inną substancją czynną.

Jęczmień jary, pszenżyto jare, pszenica jara

Mszyce – wektory chorób wirusowych

Termin stosowania:

Stosować wiosną od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica ozima

Mszyce – wektory chorób wirusowych

Termin stosowania:

Stosować jesienią od stadium 2 liści (BBCH 12) gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Rzepak ozimy

Owady gryzące (chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny, chowacz podobnik, pchełka rzepakowa)

Termin stosowania:

Stosować od fazy BBCH 13 gdy liczebność szkodnika osiąga poziom ekonomicznej szkodliwości lub zgodnie z sygnalizacją.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml/ha

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

UWAGA

Podczas stosowania substancji czynnych należących do chemicznej klasy pyretroidów, do których należy też lambda-cyhalotryna, należy liczyć się z możliwością pojawienia się szkodników odpornych. Może to prowadzić do spadku skuteczności zabiegu. Jeżeli, mimo stosowania lambda-cyhalotryny zgodnie z zaleceniami, dojdzie do spadku skuteczności, należy natychmiast wymienić preparat owadobójczy na preparat z innej grupy chemicznej.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczność preparatu w odosobnionych nieprzewidzianych sytuacjach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa skuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia.

2. Zabieg przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz mocne obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczny dla pszczół.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających, w przypadku stosowania środka na kwitnące uprawy lub jeśli w uprawie znajdują się kwitnące chwasty :

-  stosować po wieczornym oblocie pszczół,

-  nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź).

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

ziemniak - 14 dni.

jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, pszenica ozima i jara, żyto – 28 dni

rzepak – 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka, na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

- w temperaturze od 0oC do 30oC,

- w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania sią do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.